perfekcja jest wrogiem postępu

Dzisiejszy wpis przygotowała teacher Zara. Poniżej tłumaczenie z języka angielskiego. Na dole tekst oryginalny.

 

Ważne jest, aby osoby uczące się języka i ich rodzice zrozumieli, że najskuteczniejszym sposobem nauki języka jest akceptowanie błędów i po prostu próbowanie (bez martwienia się, że osiągniesz 100% poprawności).

 

Pułapki perfekcjonizmu

Chociaż perfekcjonizm może być kojarzony z wielkim sukcesem i osiągnięciami, zdajemy sobie sprawę z jego wad. Perfekcjoniści częściej:

 1. Doświadczają wyższego poziomu niepokoju i stresu
 2. Nakładają na siebie zbyt dużą presję – aby osiągnąć często nierealne cele
 3. Doświadczają niższej samooceny i pewności siebie – kiedy/jeśli nie osiągają swoich celów

 

Bardzo ważne jest, aby wyjaśnić dzieciom, że oczekiwanie, że za każdym razem uzyskają poprawne odpowiedzi i będą mówić idealnymi zdaniami, nie jest celem nauki języka. W rzeczywistości tego rodzaju nastawienie może nieświadomie utrudniać dziecku postępy w nauce języka.

 

Dzieci, które mają skłonności do perfekcjonizmu, zazwyczaj wierzą: „Jeśli nie jestem w 100% pewna, że będę w stanie wyrazić się używając właściwych słów/gramatyki, lepiej będzie, jeśli zachowam ciszę i nic nie powiem”.

 

Skuteczne naukowe strategie

Pedagodzy językowi niezmiennie będą ręczyć za to, że najlepszym sposobem na naukę jest mówienie jak najwięcej w języku obcym, którego się uczysz. Błędy są czymś całkowicie normalnym i stanowią naprawdę świetną okazję do nauczenia się prawidłowego mówienia.

 

W Bright zawsze zachęcamy i chwalimy uczniów, gdy starają się mówić po angielsku tak często, jak to możliwe, bez obawy, że popełnią błędy. Jeśli uczniowie popełniają błędy, delikatnie je poprawiamy, a następnie i tak chwalimy za próbę. Oczywiście ważne jest, aby mówić poprawnie i minimalizować błędy, ale najlepszym sposobem na osiągnięcie tego celu jest mówienie jak najwięcej.

 

Konsekwentnie obserwujemy, że niekoniecznie najbardziej „inteligentny” uczeń wykazuje największe postępy i pewność siebie w mówieniu po angielsku. Zamiast tego uczniowie, którzy mają bardziej swobodne podejście do nauki i którzy bardziej skupiają się na komunikacji, a nie na potencjalnych błędach, mają większą pewność w posługiwaniu się językiem angielskim.

 

Rola rodziców w eliminowaniu perfekcjonizmu

Oto, co rodzice mogą zrobić, aby pomóc swoim dzieciom wyeliminować takie tendencje do perfekcjonizmu:

 1. Wyjaśnij dziecku, że dla każdego, w każdym wieku, nauka języka obcego i używanie go jest czasami niezręczne i niewygodne – i to jest normalne! Nawet najbardziej inteligentni ludzie mogą popełniać błędy podczas nauki języka obcego i popełniają je.
 2. Zachęcaj dzieci, aby częściej mówiły po angielsku, zadając im proste pytania, takie jak: „Jak się masz?”, „Jakie lekcje miałeś dzisiaj w szkole?”, „W co lubisz się bawić?” Ważne jest, aby chwalić dzieci za każdym razem, gdy próbują mówić po angielsku (nawet jeśli popełniają drobne błędy).
 3. Delikatnie poprawiaj błędy. W Bright nigdy nie tracimy cierpliwości ani nie krytykujemy uczniów, gdy popełniają błędy. Dzieje się tak dlatego, że krytykowanie dzieci sprawia, że nie chcą one próbować ponownie ze strachu przed zawstydzeniem i krytyką. Ważne jest, aby także w domu rodzice delikatnie poprawiali błędy dziecka i bardziej skupiali się na próbie mówienia po angielsku.

 

Tekst oryginalny:

Perfection is the enemy of progress- Why this is particularly important to remember when learning a language.

It is crucial for language learners and their parents to understand that the most effective way to learn a language is to embrace mistakes and simply try (without worrying about being 100% correct). 

 

The Pitfalls of Perfectionism

While perfectionism can be associated with great success and achievement, we are aware of the downsides of it too. Perfectionists are more likely to:

 1. Experience higher anxiety and stress levels 
 2. Put too much pressure on themselves- in order to achieve often unrealistic goals
 3. Experience lower self-esteem and self-confidence- when / if they fall short of achieving their goals

 

It is very important to explain to children that expecting themselves to get answers correct every time and speak in perfect sentences every time is not the goal when learning a language. In fact, this kind of mindset can unwittingly hinder a child’s progress when learning a language. 

 

Children who have perfectionism tendencies tend to believe: “If I’m not 100% sure I’ll be able to express myself using the correct words / grammar it’s better I stay quiet and say nothing at all”. 

 

Effective scientific strategies

Language educators will consistently vouch for the fact that speaking as much as possible in the foreign language you’re learning is the best way to learn it. Mistakes are absolutely normal and in fact great opportunities to learn to speak the right way. 

 

At Bright we always encourage and praise students when they try to speak in English as much as possible without the fear of making mistakes. If students make mistakes we gently correct them and then praise them for their attempt anyway. Of course it is important to speak correctly and minimise mistakes, but trying to speak as much as possible is the best way to achieve this goal. 

 

We consistently observe that it’s not necessarily the most “intelligent” student who shows the most progress and confidence when speaking English. Instead, students who have a more relaxed approach towards learning and who focus more on communicating rather than potential mistakes have more confidence in using English.

 

Parental support

Here’s what parents can do to help their children eliminate such perfectionism tendencies:

 1. Explain to their child that for anyone at any age, learning a foreign language and using it is at times awkward and uncomfortable- and that’s normal! Even the most intelligent people can and do make mistakes when learning a foreign language.
 2.  Encourage children to talk more in English by asking them simple questions like “How are you?”, “What lessons did you have at school today?”, “What do you like playing?” It’s important to praise children every time they try to speak in English (even if they make minor mistakes).
 3. Correct mistakes gently– At Bright we never lose patience or criticise students when they make mistakes. This is because criticising children makes them unwilling to try again due to fear of embarrassment and criticism. It is important that at home too, parents correct their child’s mistakes gently and focus more on their attempt to speak in English.