Regulamin konkursu „Zrób zdjęcie BRIGHT” – Szkoła Językowa BRIGHT Paulina Chrobak

 

 

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Językowa BRIGHT Paulina Chrobak, ul. Ptaszyckiego 15 , 31-979 Kraków, NIP: 6783173581
 2. Fundatorem nagrody jest Ogranizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/szkolabright/ (zwanej dalej “Fanpage”)

 

 • 2 WARUNKI UCZESTNICTWA
 1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone 18 lat.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
 3. Konkurs trwa od 05.08.2019 do 31.08.2019 do godziny: 23:59.
 4. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 01.09.2019 za pośrednictwem FanPage.
 5. Ogranizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.

 

 • 3 ZADANIE KONKURSOWE
 1. Zadanie konkursowe polega na zrobieniu zdjęcia wakacyjnego, które kojarzy się z firmą Szkoła Językowa BRIGHT oraz opublikowaniu go na swoim profilu Facebook.
 2. W konkursie zostanie wybrany jeden zwycięzca.
 3. Zwycięzcą konkursu zostanie osoba, której zdjęcie uzyskało najwięcej polubień do dnia 31.08.2019 do godziny: 23:59.
 4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku lub przez adres e-mail.

 

 • 4 NAGRODA
 1. Nagrodą w konkursie jest voucher o wartości 60 zł na usługi Szkoły Językowej BRIGHT.
 2. Nagrodę można odebrać osobiście w oddziale Szkoły Językowej BRIGHT – ul. Jagiellońska 2/1, 32-005 Niepołomice.
 3. Nagrodę należy odebrać nie później niż do dnia 13.09.2019. Po tym terminie nagroda traci ważność.
 4. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
 7. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

 

 • 5 REKLAMACJE
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku”.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

 

 • 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.