Regulamin konkursu „#stopnudzie” – Szkoła Językowa BRIGHT Paulina Chrobak

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Językowa BRIGHT Paulina Chrobak, ul. Ptaszyckiego 15 , 31-979 Kraków, NIP: 6783173581
2. Fundatorem nagrody jest Ogranizator.
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/szkolabright/ (zwanej dalej “Fanpage”)

2 WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone 18 lat.
2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
3. Konkurs trwa od 31.03.2020 do 13.04.2020 do godziny: 12:00.
4. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 13.04.2020 za pośrednictwem FanPage.
5. Ogranizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.

3 ZADANIE KONKURSOWE

1. Zadanie konkursowe polega na nagraniu filmiku przedstawiającego dziecko w wieku od 6 do 12 lat przedstawiającego jeden z wybranych pomysłów przedstawionych na FanPage pod tytułem ‘#stopnudzie – jak zorganizować czas swojemu dziecku?’
2. W konkursie zostanie wybrany jeden zwycięzca.
3. Zwycięzcą konkursu zostanie osoba, której filmik zostanie wybrany przez jury składające się z lektorów zatrudnionych przez Organizatora.
4. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomieny o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku lub przez adres e-mail.

4 NAGRODA

1. Nagrodą w konkursie jest voucher na uczestnictwo w zajęciach z języka angielskiego w trybie 2x 60min w tygodniu świadczonych przez Szkołę Językową BRIGHT w okresie 14.04.2020-26.06.2020.
2. Nagroda zostanie przesłana przez wskazany przez zwycięzcę adres e-mail.
3. Nagrodę należy odebrać nie później niż do dnia 16.04.2020. Po tym terminie nagroda traci ważność.
4. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy oraz udostępnić zwycięski filmik na Fanpage.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
7. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

5 REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku”.
4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.